PR Newswire Asia Ltd - Điều khoản sử dụng dịch vụ

Khách hàng của PR Newswire Châu Á phải là một cơ quan và tổ chức hợp pháp được đăng ký hợp lệ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ở đây gọi là "Khách hàng"). Quyền khách hàng có hiệu lực, bắt đầu từ ngày PR Newswire Châu Á nhận được Mẫu đăng ký tài khoản và phí đăng ký dịch vụ đầu tiên. Khách hàng sẽ cung cấp một bản sao giấy phép kinh doanh/giấy chứng nhận tổ chức có tính hợp pháp, tính xác thực và có hiệu lực. Khách hàng sẽ ký vào Mẫu đơn đặt hàng dịch vụ của PR Newswire Châu Á khi đăng ký dịch vụ và trả tiền trước cho dịch vụ, trong một lần. Trong trường hợp dịch vụ được lập hóa đơn theo tổng số từ của thông cáo báo chí, và chi phí thực tế khác với chi phí ước tính, khoản chênh lệch của chi phí sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi dịch vụ được cung cấp.

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của tất cả các bản sao tin tức và các thông tin khác được gửi trong đó. Khách hàng đại diện và đảm bảo cho PR Newswire Châu Á rằng

  1. Họ sẽ có quyền gửi cho PR Newswire Châu Á tất cả thông tin và bản sao được gửi đến,
  2. Họ sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và các quy định hiện hành
  3. Thông tin hoặc bản sao được gửi bởi khách hàng không chứa bất kỳ nội dung tục tĩu, bôi nhọ, vu khống hoặc phỉ báng, thông tin sai hoặc gây hiểu lầm hoặc vi phạm bản quyền, quyền riêng tư hoặc công khai hoặc quyền khác của bất kỳ người nào. Khách hàng sẽ bồi thường và đồng ý rằng PR Newswire Châu Á, và các công ty liên kết và các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm các nhà phân phối, không chịu trách nhiệm pháp lý từ/đối với bất kỳ và tất cả khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khoản nợ, chi phí và các khoản chi (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kì vi phạm nào của khách hàng về các điều mục đại diện và bảo lãnh nêu trên, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung hoặc bản chất của bản sao và thông tin do khách hàng cung cấp.

PR Newswire Châu Á có quyền từ chối hoặc chỉnh sửa bản sao hoặc thông tin khác khi cần thiết, dựa theo đánh giá của chúng tôi. Tất cả các bản sao tin tức, hình ảnh, video và tệp âm thanh được xử lý sẽ là tài sản của PR Newswire Châu Á.

PR Newswire Châu Á phát hành thông cáo báo chí từ khách hàng đến các phương tiện truyền thông, nhưng không đảm bảo rằng các phương tiện truyền thông sẽ phát hành hoặc dùng bản phát hành. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về giá trị tin tức của câu chuyện và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng câu chuyện.

PR Newswire Châu Á sẽ nỗ lực để phổ biến kịp thời và chính xác tất cả các tin tức và thông tin khác mà chúng tôi xử lý. Bất kỳ lỗi vô ý nào của PR Newswire Châu Á sẽ được chỉnh sửa ngay khi phát hiện, khách hàng sẽ không phải trả thêm phí, và nghĩa vụ chỉnh sửa đó sẽ cấu thành trách nhiệm duy nhất của PR Newswire Châu Á về vấn đề này.

PR Newswire Châu Á không đảm bảo hoặc chắc chắn rằng các dịch vụ của PR Newswire Châu Á sẽ không có lỗi, bao gồm thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ, mất mát hoặc sai sót, cho dù là con người hay máy móc. PR Newswire Châu Á không đảm bảo, bày tỏ hoặc ngụ ý, đối với các dịch vụ của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ sự bảo đảm nào về tính thương mại hoặc sự phù hợp để in hoặc truyền phát. Trách nhiệm của PR Newswire Châu Á và các chi nhánh đối với khách hàng sẽ bị giới hạn trong việc hoàn trả các khoản phí mà khách hàng đã thanh toán, và trong mọi trường hợp, PR Newswire Châu Á hoặc các chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại gián tiếp, xảy ra do hậu quả, thiệt hại đặc biệt, làm gương, hoặc ngẫu nhiên nào.

Tất cả các bản tin tức và các thông tin khác được truyền tải bởi PR Newswire Châu Á đều phải có tên liên lạc và số điện thoại do khách hàng cung cấp và một nguồn có thể nhận dạng rõ ràng. Nguồn này cung cấp tính hợp pháp cho bản phát hành thông qua việc chỉ ra người chịu trách nhiệm về nội dung, và không thể là tên của một cơ quan phát hành tin tức thay mặt cho khách hàng.

Sau khi phân phối thông cáo báo chí, khách hàng đồng ý về việc không liên lạc trực tiếp với các đối tác truyền thông của PR Newswire để thay đổi hoặc xóa nội dung thông cáo báo chí trên các trang web truyền thông. Khách hàng sẽ chỉ liên hệ với các đại diện của PR Newswire đối với những yêu cầu này. Yêu cầu của khách hàng sẽ được đánh giá và quyết định cuối cùng sẽ thuộc về PR Newswire về việc có điều chỉnh những thay đổi hay không.

Bằng việc gửi bản sao và/hoặc những thông tin khác cho PR Newswire Châu Á, hoặc bằng việc trả tiền cho các dịch vụ của PR Newswire Châu Á, khách hàng đồng ý với sự ràng buộc bởi các Điều kiện dịch vụ đã nêu trên.