omniture

Nếu bạn bị thương bởi túi khí Takata bị trục trặc, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận bồi thường thông qua Quy trình yêu cầu bồi thường đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong bất đáng của Điều phối đặc biệt và Người được ủy thác

Takata Special Master/Trustee
2019-08-19 21:00 3790

TTXVN (Boston, ngày 20 tháng 8 năm 2019 / PRNewswire-AsiaNet / -)

Tuyên bố sau đây đang được đưa ra bởi Giáo sư Eric D. Green, Điều phối Đặc biệt cho Quỹ bồi thường cá nhân vụ Túi khí Takata của Bộ Tư pháp Mỹ và Người được ủy thác của Quỹ bồi thường Tort được lập ra trong vụ án phá sản Takata.

Khiếu nại về túi khí Takata có khiếm khuyết

Giáo sư Eric D. Green, với tư cách là Điều phối và Người được ủy thác đặc biệt, đã công bố chương trình bồi thường vào tháng 5 năm 2018 cho những cá nhân bị thiệt hại hoặc sẽ chịu thương tích cá nhân hoặc tử vong bất đáng do việc lắp đặt lỗi hoặc vội vàng ống bơm khí trung hòa amoni nitrat Takata ("Khiếm khuyết túi khí Takata"). Theo chương trình đó, nguyên đơn có thể đòi bồi thường từ Quỹ bồi thường cá nhân ("IRF") 125 triệu USD của Bộ Tư pháp Mỹ và / hoặc từ Quỹ Bồi thường Tort vụ túi khí Takata("TATCTF") khoảng 140 triệu USD. Quá trình đòi bồi thường đang diễn ra và người đòi bồi thưởng đủ điều kiện vẫn còn thời gian để đưa ra yêu cầu.

Có ba loại khiếu nại có thể được đưa ra bởi các cá nhân bị chấn thương hoặc tử vong bất đáng do khiếm khuyết của túi khí Takata: (i) "Đòi bồi thường IRF" đối với Takata để nhận bồi thường từ IRF, quỹ bồi thường thương tích cá nhân và tử vong bất đáng được giám sát bởi Điều phối đặc biệt và được thành lập theo Sắc lệnh bồi thường được đưa ra bởi Tòa án Khu vực Hoa Kỳ cho Khu vực Đông Michigan liên quan đến vụ án hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiện công ty Takata Mỹ thuộc Tập đoàn Takata, án số: 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) "Đòi bồi thường từ Quỹ Ủy thác" chống lại Takata để được nhận bồi thường từ TATCTF, quỹ ủy thác thương tích cá nhân và tử vong bất đáng được giám sát bởi Người Ủy thác và được thành lập liên quan đến Chương 11 Chương trình tái cơ cấu của Takata tại Tòa án Phá sản khu vực Delaware, và (iii) một "Yêu cầu POEM" chống lại Bên tham gia sản xuất Thiết bị gốc (POEM - hiện tại POEM duy nhất là Honda / Acura) để nhận bồi thường từ POEM, mà phải được giải quyết thông qua TATCTF do Người ủy thác giám sát.

Mỗi loại trong số ba loại khiếu nại này có các yêu cầu đủ điều kiện riêng;
tuy nhiên, mỗi loại yêu cầu bồi thường chỉ được bao gồm thương tích và tử vong bất đáng hậu quả từ một Lỗi ống bơm túi khí Takata. Khiếu nại liên quan đến thương tích hoặc tử vong bất đáng gây ra bởi các thành phần túi khí khác - chẳng hạn như lỗi túi khí không bung, túi khí tự bung, chấn thương tai nạn không liên quan đến ống bơm khí, hoặc thiệt hại kinh tế không liên quan đến thương tích hoặc tử vong - không phải là được bao phủ bởi ba loại yêu cầu được mô tả ở trên.

Các cá nhân có thể truy cập các mẫu đơn đòi bồi thường, bao gồm các hướng dẫn chi tiết liên quan đến cách nộp đơn khiếu nại, trên trang web của IRF, www.takataspecialmaster.com, hoặc trên trang web TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Giám sát quá trình Đòi bồi thường và nguồn lực để biết thêm thông tin

Giáo sư Green được Tòa án Khu vực bổ nhiệm làm Điều phối đặc biệt
giám sát các Tuyên bố của IRF và được Tòa án Phá sản chỉ định để phục vụ
với tư cách là Người được ủy thác giám sát các Tuyên bố ủy thác và Yêu cầu POEM.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện, thời hạn nộp và cách thức
để gửi khiếu nại, vui lòng truy cập: www.takataspecialmaster.com,
www.TakataAirbagInjuryTrust.com, email: Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com, hoặc gọi cho chúng tôi miễn phí tại (888) 215-9544.

NGUỒN: Điều phối / Người được ủy thác đặc biệt của Takata

LIÊN HỆ: Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com

nguồn: Takata Special Master/Trustee